Profesní, kariérový koučink, kariérové koučování Brno, Vyškov, celá ČR

Profesní, kariérový koučink, kariérové koučování Brno, Vyškov poskytuji ve svých kancelářích v Brně a ve Vyškově, kde se můžeme osobně setkat. V rámci celé ČR nabízím tuto službu prostřednictvím Skype nebo po telefonu. Jedná se o kvalitní základ pro každého, kdo se chce ve svém profesním životě posunout a dosahovat mnohem lepších výsledků. Profesní, kariérové koučování, koučink představuje zcela nový přístup k pracovní oblasti. Základem tvoří lepší uvědomění sebe sama a svého potenciálu. Ten je tvořen naší osobností, zkušenostmi, dovednostmi, intelektem a schopnostmi, které máme. K pochopení a k následnému efektivnímu využívání lidského potenciálu přispívá profesní, kariérový koučink, kariérové koučování. Rozvíjí osobnost koučovaného pomocí vhodně položených otázek, které vedou k hlubšímu zamyšlení. Kouč se staví do nehodnotící pozice, z které má možnost dávat koučovanému kvalitní zpětnou vazbu. Tímto pomáhá profesní, kariérové koučování, koučink koučovanému uvědomit si ty věci, které jsou skryté v jeho podvědomí. Klient má možnost si dále uvědomit, kam až sahá jeho skrytý potenciál a co potřebuje k tomu, aby ho rozvíjel a uplatnil v pracovní oblasti tak, aby dosáhl těch nejlepších výsledků. Profesní koučink, koučování dále pomáhá koučovanému uvědomit si, kde se v pracovní pozici skutečně nachází. Koučovaný si ujasní, co pro něj znamená úspěch a jasně si vydefinuje, jakým způsobem chce úspěchu dosáhnout. K tomu využívá hlubšího přemýšlení a strategického myšlení, které se při spolupráci s koučem zkvalitňuje. Kariérový koučink, koučování pomáhá vytvořit si pracovní vizi, která je důležitá k tomu, aby klient věděl, jakého směru se při své profesní cestě chce držet. Tato vize se může měnit s tím, jak člověk poznává sám sebe a mění se řebříček jeho hodnot. Často se stává, že v profesním koučování, koučinku koučovaný objeví limity, které není v momentální chvíli schopen překonat. Konkurence je vysoká a uplatnit se na trhu práce je v dnešní době skutečně náročné. Jelikož kouč dokáže pracovat i s tímto stavem klienta, je kariérové koučování, koučink obrovským přínosem. Překonávání vnitřních limitů, které koučovaný s koučem zvládá díky jeho velké podpoře, osvědčeným technikám a metodám se zdá být mnohem snadnější. Opět zde kouč navazuje na jedinečný potenciál koučovaného, který má všechny předpoklady k tomu těžké výzvy zvládnout. Potřebuje jen vědět, jak se k takovým výzvám postavit. To je součástí profesního růstu a rozvoje. Pokud klient začne chápat, jak funguje, proč se chová a jedná určitým způsobem v jednotlivých situacích, uvědomuje si, že profesní koučování, koučink se stává stěžejním v jeho životě. Velmi důležité je uvědomění si vnitřních postojů a limitujících přesvědčení, jak klient přistupuje k pracovní oblasti. Vždy je důležité vnitřní naladění. Pokud se v koučovaném nachází vnitřní bloky, je podstatné k profesnímu koučování, koučinku doplnit i techniky a metody, jak tyto bloky odstranit. I tohle je součástí spolupráce kouče a koučovaného.

Profesní, kariérové koučování Brno, Vyškov

Profesní, kariérové koučování Brno, Vyškov pomáhá koučovanému nejen uvědomit si jedinečnost jeho potenciálu, ale především s tím přichází i schopnost vystupovat mimo komfortní zóny. To je důležité k tomu, aby se člověk rozvíjel a neustále rostl. Profesní koučování k tomu velkou mírou přispívá. Pokud se totiž člověk chce posunout v pracovní oblasti a něčeho dosáhnout, ať už zvýšení platu či dostat se na lepší pozici a podobně, je nutné, aby zapojil i tuto schopnost. To se koučovanému velmi vyplatí. Kariérové koučování má potenciál i v tom, že člověk, který je v nějaké pracovní oblasti a vykonává určitou profesi, ale nenaplňuje ho a není tam spokojený, může s pomocí kouče objevit i to, co je pro něj tou vysněnou prací a posláním, kterému se chce věnovat. Klient pak ke kariérovému koučinku, koučování přistupuje jako k osobnímu rozvoji a k poznání sebe sama, aby objevil smysl svojí seberealizace a vlastního poslání. Někdy si tohle klient zvolí jako základní téma. To vyžaduje pečlivé prozkoumávání klientova potenciálu a všímavosti, která je v tomto procesu důležitá. V kariérovém koučování, koučinku koučovaný klient plně přebírá zodpovědnost sám za sebe a záleží jen na něm, jak daleko a jak rychle se bude posunovat vpřed. Tohle téma není jednoduché a vyžaduje hodiny, dny a týdny zkoušení a vyhodnocování, zda je to právě to, co dotyčný hledá. S profesním koučováním jde vše mnohem snadněji, než kdyby na to byl člověk sám a praktikoval metodu „pokusu a omylu“ bez smysluplné činnosti. To by pak docházelo k plýtvání energie a času dotyčného, který by mohl být těmito pokusy demotivován. Proto je tak důležité objevit sílu, kterou má profesní koučování, koučink, aby si člověk mohl udělat představu o tom, kam ho to může dovést. Důležitou součástí při spolupráci s koučem je i posílení sebedůvěry a sebevědomí koučovaného. To je dobrý základ, aby výše zmiňované koučovaný podstoupil a aktivně se na svém rozvoji podílel. Kariérové koučování, koučink je velmi užitečné také v tom, že diametrálně mění myšlení, s kterým koučovaný do koučovacího procesu vstupuje. Pokud člověk dokáže přenastavit programy a vzorce chování, které si utvářel po dobu života, pak má velkou šanci na úspěch. Profesní koučink, koučování k tomu přispívá díky schopnostem, znalostem a výbavou metod a technik, které kouč plně ovládá a má s nimi bohaté zkušenosti. Kouč dále pomáhá klientovi objevit, jaké schopnosti a dovednosti potřebuje k dosažení kariérového rozvoje.

Profesní, kariérový koučink Brno, Vyškov

Profesní, kariérový koučink Brno, Vyškov rozvíjí velmi efektivním způsobem i schopnosti a dovednosti koučovaného. Zejména se jedná o komunikační schopnosti, které jsou vysoce ceněny právě v pracovní oblasti. Schopnost se domluvit s ostatními, umět plně vyjádřit svoje představy a jasně je formulovat, aby došlo k pochopení, je v profesním koučinku zcela stěžejní. Ne každý umí kvalitně komunikovat na takové úrovni, aby si plně s druhými porozuměl. Tohle je velmi důležité, pokud člověk spolupracuje s lidmi, ať už je ve vedoucí funkci či řadový zaměstnanec. Profesní, kariérový koučink tedy umožňuje proniknout k tomu, jak komunikace mezi lidmi funguje. To si koučovaný může vyzkoušet s koučem, příp. natrénovat pro něj těžké diskuze, které jej čekají. Díky tomu dostává od kouče kvalitní zpětnou vazbu a s profesním koučinkem koučovaný začíná skutečně komunikačně růst. Takovou schopnost, v které se bude koučovaný neustále zdokonalovat, může zúročit i v soukromé oblasti s lidmi, s kterými se potřebuje domluvit. Profesní koučink se stává velmi mocným nástrojem k tomu, aby klient díky komunikačnímu rozvoji dosáhl pochopení, a zároveň rozvíjel svoji empatii, která je nutná k porozumění druhé strany. K dalším dovednostem a schopnostem, které může koučovaný v kariérovém koučinku rozvíjet patří např. schopnost plánovat a efektivně organizovat čas. Mnozí klienti jsou zavaleni prací, kterou nestíhají a ukazuje se, že jejich schopnost organizovat je na velmi nízké úrovni. Pokud se to postupně začnou učit, dochází k uvolnění a koučovaný není tolik pod tlakem a stresem a lépe se zaměřuje na to důležité. Kariérový koučink přináší i nové vhledy na jednotlivé situace, kterými koučovaný prochází v rámci pracovního procesu. Učí se z vlastních zkušeností a díky tomu dokáže čím dál efektivněji dané situace řešit. S kariérovým koučinkem se otevře klientovo kreativní myšlení a všímá si možností, které v souvislosti s novou perspektivou vidí. Zlepšuje se schopnost kvalitněji rozhodovat, jelikož se klient umí dívat mnohem dál a vnímá všechny aspekty, které s jeho rozhodnutím souvisí. Kariérový koučink, koučování využívá potenciálu koučovaného k tomu, aby on sám dokázal vytěžit maximum ze svých dosavadních zkušeností a znalostí. To přispívá k tomu, že je klient více motivovaný do práce a ke svému vlastnímu rozvoji. S kariérovým koučováním je pak pracovní život o mnoho snadnější díky výsledkům, které to přináší. Koučovaný se stává mnohem spokojenějším člověkem, který ví, jakým směrem v pracovním životě jde.