Ochrana osobních údajů

Dovolte mi, abych vás seznámila s informacemi o ochraně a zpracování osobních údajů v souladu s čl. 13 GDPR poskytnutých návštěvníky webových stránek www.mariejezkova.cz a mými klienty a zájemci o moje produkty a služby a o vašich právech v souvislosti s GDPR.

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen GDPR.

Správce osobních údajů

Ing. Marie Ježková je správcem osobních údajů na webu www.mariejezkova.cz a určuje, jak budou zpracovány vaše osobní údaje a za jakým účelem.

Ing. Marie Ježková, U Jordánka 136/69, 682 01 Vyškov IČ: 05964083
Zapsaná v Živnostenském rejstříku ŽÚ města Vyškov. Evidenční číslo ŽL: Ž/905/2017 LS.
Kontaktní e-mail: info@mariejezkova.cz
Kontaktní telefon: +420 777 876 861

Jaké osobní údaje zpracovávám

Zpracovávám údaje, které mi sami poskytnete, a to vyplněním kontaktního formuláře na webových stránkách, případně ty, které mi sdělíte osobně, telefonicky, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávami, zprávami v různých aplikacích typu Viber, WhastApp, Skype, FB messenger). Údaje, které mi poskytnete, zpracovávám k danému účelu jen s vaším souhlasem.

Údaje mi poskytujete dobrovolně. Zdravotní stav, příp. medikace jsou informace nutné pro klienty koučinku, EFT terapií, vztahového poradenství či manželské poradny tak, aby objednaná služba byla dodána v souladu s klientovým aktuálním zdravotním a psychickým stavem. Klienti se sami dobrovolně mohou rozhodnout, zda mi tyhle informace poskytnou, jelikož budou tázáni pro profesionální účely těchto služeb před poskytnutím samotné služby.

Osobní údaje spadají do kategorie běžných osobních údajů, nebo může jít o údaje citlivé, kdy se pro jejich zpracování stanoví přísnější podmínky zpracování.

Běžné osobní údaje

Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (pokud objednáváte jako podnikatel), e-mail, IP adresa, cookies, informace o objednaných a koupených službách, osobní údaje sdělené v průběhu individuálních sezení nebo seminářů, fotografie z mých seminářů a případných dalších živých akcí, kterých jste se zúčastnili, videozáznamy z těchto akcí.

Citlivé osobní údaje

V průběhu koučinku, EFT terapií, vztahového poradenství či manželské poradny, příp. seminářích, kurzech či jiných živých akcích se se mnou moji klienti dělí a sdělují mi některé údaje o svém zdravotním stavu (jejich aktuální fyzické i psychické rozpoložení, tak i stav minulý). Tyto údaje nijak nearchivuji a zpracovávám je ve spojení s klienty pouze pro zodpovězení jejich dotazů a vysvětlení pro ně i ostatní účastníky. Podobně bývají sdělovány údaje o zdravotním stavu i při individuálních sezeních. Tyto informace podléhají Etickému kodexu kouče dle ICF.

Pro jaké účely zpracovávám vaše osobní údaje, po jakou dobu

Zpracovávám vaše osobní údaje takové, které mi sami svěříte, a to z těchto důvodů:

1. Obchodní účely

1.1 Poskytnutí služby a plnění smlouvy

Pokud se rozhodnete zakoupit některý můj produkt nebo službu, eviduji vaše kontaktní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo účtu). Údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci vašich bezhotovostních plateb.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Zpravidla půjde o smlouvu uzavřenou vyplněním a odesláním kontaktního formuláře na webových stránkách a mým potvrzením takové objednávky e-mailem a následně i osobně či telefonicky.

Ke stejnému účelu zpracováváme i tyto zvláštní kategorie osobních údajů: údaje o zdravotním stavu, které sami sdílíte. V případě individuálních sezení jsou pro naplnění účelu sezení tyto údaje zpracovávány se souhlasem subjektu údajů. Pokud nám zdravotní údaje pošlete e-mailem nebo jiným komunikačním prostředkem a přejete si zodpovězení svého dotazu/konzultaci, potřebujeme od vás souhlas k takovému zpracování.

Dle zákona vaše údaje jakožto zákazníků budu zpracovávat pod dobu vyřízení objednávky a zákonem stanovenou dobu ode dne jejího skončení.

1.2 Plnění zákonné povinnosti z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abych dostála povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracovávám tyto údaje: jméno, příjmení, adresu, IČ, DIČ a údaje o zakoupené službě (tj. údaje uvedené na fakturách). Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

2. Marketingové účely

2.1 Fotografie a videozáznamy ze seminářů, kurzů a živých akcí

Na některých mých živých seminářích, kurzech a akcích, atd., pořizuji fotografickou dokumentaci či videozáznam. Ty pak používám v propagačních materiálech, především na webu nebo facebooku. Video záznam slouží účastníkům ke zhlédnutí. U těchto účastníků nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci, a to pouze na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být vidět, dejte mi vědět na mých kontaktních údajích před pořádáním živé akce.

2.2 Facebook

Pokud se stanete fanouškem mojí stránky, kliknutím na „Tohle se mi líbí“, dáváte tím souhlas, že vás mohu kontaktovat i na Facebooku. Můžete se kdykoliv odhlásit kliknutím na „Tato stránka se mi už nelíbí“.

Prohlašuji, že vaše údaje nebudu předávat do třetích zemí.

3. Cookies

Pokud užíváte moje produkty a služby nebo se pohybujete na mých webových stránkách, mohu sbírat údaje o vašich návštěvách mých webových stránek a sledovat užívání služeb. Tyto údaje zahrnují vaši IP adresu a chování na webových stránkách www.mariejezkova.cz
Údaje o tom, jak dlouho jste byli na stránce, odkud jste na stránky přišli a kdy jste odešli získávám automatizovaně prostřednictvím cookies nebo trackovacích technologií, protože vám chci poskytnout nejlepší možnou službu. Cookies můžete ve svém počítači zakázat.
Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jste v konkrétních případech neuvedli jinak.

Vaše práva v souvislosti s GDPR

Pokud jako správce zpracovávám vaše osobní údaje, můžete se na mě kdykoliv obrátit a odvolat souhlas, uplatnit právo na přístup a požádat mě o informace ohledně zpracování osobních údajů. Odvolat svůj souhlas můžete napsáním na email info@mariejezkova.cz, nebo mi můžete napsat přes kontaktní formulář a já vás odhlásím, příp. můžete použít tento e-mail či kontaktní formulář pro jakékoliv další dotazy ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mě můžete požádat o vysvětlení nebo o nápravu závadného stavu, pokud máte pochybnosti o tom, že vaše údaje nezpracovávám v souladu se zákonem, zejména požadovat blokování, provedení opravy, případně doplnění, aktualizaci či likvidaci osobních údajů, nebo kompletní výmaz těchto údajů. Dále máte právo požadovat omezené zpracování vašich osobních údajů. Pokud osobní údaje zpracovávám pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování.

Podle čl. 20 GDPR máte právo na přenositelnost údajů, tedy získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Vaše údaje získávám přes kontaktní formulář, e-mailem, osobně nebo přes telefon, příp. jinými komunikačními prostředky (sms zprávami, zprávami v různých aplikacích typu Viber, WhastApp, Skype, FB messenger).

Ochrana a zabezpečení vašich údajů

S vašimi údaji nakládám a zacházím zodpovědně, v souladu s evropskou a českou legislativou. Abych mohla zpracovat vaše osobní údaje, používám neautomatizované a automatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. V maximální možné míře jsou vaše osobní data chráněna pomocí moderních technologií, které odpovídají technickému stupni rozvoje a míře rizika zneužití.

Udržuji technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození či zničení osobních údajů, počínaje od vložení vašeho e-mailu až po vymazání po vypršení souhlasu nebo do doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, kterou udává zákon.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny

Jako správce i jako zpracovatel, který zpracovává osobní údaje, mohu zpřístupnit osobní údaje pouze zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací. Pouze z důvodu plnění zákonných povinností je umožněn přístup jiným subjektům.

Mlčenlivost

Ráda bych vás ujistila, že stejně jako já jsou i jednotliví spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018